สมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย / สมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย / สมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ..จัด โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ 29 ก.ย.-2 ต.ค. 56 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน

 

 

 670

 

 

สมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย

สมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย

สมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

จัดสัมมนา

 

โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ 

 

เรื่อง ความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคลและสิทธิสวัสดิการ

 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาฯ 
 

นายก อปท./รองนายก/,ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่งที่สนใจ 

 

- ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน  ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้  จอมเทียน พัทยา ชลบุรี 

การรับลงทะเบียน 

- ส่งแบบตอบรับพร้อมหลักฐานสำเนาใบรับฝากเงินค่าลงทะเบียนมาทาง  

E-mail  :  Samaphan.org @ hotmail.com เท่านั้น 

 

- ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น  ดังนี้  

- โอนเงินก่อนวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๖  

 

เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครนายก

 

เลขที่บัญชี ๙๘๐-๙-๕๙๙๘๕-๔ 

 

- ให้นำหลักฐาน การชำระเงินค่าลงทะเบียน (ฉบับจริงเท่านั้น)

มาแจ้งในวันลงทะเบียน    เพื่อรับใบเสร็จรับเงินต่อไป  

งบประมาณและค่าใช้จ่าย  

- ผู้เข้าร่วมสัมมนาชำระค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนา  คนละ  ,๔๐๐ บาท 

 

-->>>คลิกแบบฟอร์มจองห้องพัก

 

 

  --  >>> ดาวน์โหลดเอกสารโครงการทั้งหมด

 joomla 1.8 joomla 1.8