ประชุมใหญ่ สมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย 2557

samaphan57

 

กำหนดการโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง  การปรับปรุงระบบสวัสดิการและระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจำปี พ.ศ.๒๕๕7

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 

 

******************************************************************************

วันที่  ๓๑ มีนาคม  2557   

เวลา  ๑๑.๐๐ - ๑9.3๐ น.         - ลงทะเบียน  รับเอกสาร  รับใบเสร็จรับเงิน

- ปฐมนิเทศ / กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และนำเสนอปัญหา ความเห็น

แนวทางแก้ไขต่อปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่  1  เมษายน  2557

เวลา ๐๙.๐๐  -  ๑๐.๓๐ น.        พิธีเปิดการประชุมใหญ่สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ง      ประเทศไทยและสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย

เวลา ๑๐.๓๐  - ๑๐.๔๕ น.         พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๐.๔๕  -  ๑๒.๐๐น.         ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ทิศทางและนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่อ อปท.

โดย นายวัลลภ  พริ้งพงษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เวลา ๑๒.๐๐  -  ๑๓.๐๐ น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐  - ๑๔.๓๐ น.         ศาลปกครองกับคดี อปท. ข้าราชการกับคดีที่ศาลปกครอง

                                      โดย นายวิชญ์ชัย   ธรรมประดิษฐ์  ตุลาการศาลปกครอง

เวลา ๑๔.๓๐  - ๑๔.๔๕  น.        พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๔.๔๕  - ๑๗.๐๐ น.         การเตรียมความพร้อมของ อปท. เพื่อรับการตรวจจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)  และตัวอย่างข้อท้วงติง

โดย นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส  อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่  2  เมษายน  2557

เวลา ๐๙.๐๐  -  ๑๐.๓๐ น.        ปัญหากองทุนค่ารักษาพยาบาลกับแนวทางการดำเนินงานในอนาคต

โดย นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงาน สปสช.

เวลา ๑๐.๓๐  -  ๑๐.๔๕ น.        พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๐.๔๕  – ๑๒.๐๐ น.         สิทธิประโยชน์จากสหกรณ์และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่นกับความมั่งคงของชีวิต

โดย -นายธงชัย  กิติคุนานนท์  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

      - นายทรงศักดิ์  โอษะคลัง กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น

เวลา ๑๒.๐๐  -  ๑๓.๐๐ น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐  -  ๑๔.๓๐ น.        ปัญหามาตรฐานการบริหารงานบุคคลและสิทธิสวัสดิการของข้าราชการ อปท.กับแนวทางการแก้ไข  

โดย ผอ.ศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงาน

         บุคคลส่วนท้องถิ่น

      -  นายสุรเกียรติ์  ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคล

       ส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ

       การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เวลา ๑๔.๓๐  - ๑๔.๔๕  น.        พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

 

เวลา ๑๔.๔๕  - ๑๗.๐๐ น.         ปัญหามาตรฐานการบริหารงานบุคคลและสิทธิสวัสดิการของข้าราชการ อปท.กับการแก้ไข  (ต่อ)

โดย ผอ.ศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงาน

         บุคคลส่วนท้องถิ่น

      -  นายสุรเกียรติ์ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคล

       ส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ

       การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

วันที่  3 เมษายน 2557

เวลา ๐๙.๐๐  -  ๑๐.๓๐ น.        สัมมนา เรื่อง อปท.พร้อมหรือได้รับผลกระทบกับการยกเลิกระบบซีเป็นระบบจำแนกตำแหน่ง (แท่ง) 1 มกราคม  2558

                                      โดย – หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ.

                                           - นายสมภาคย์   สุขอนันต์ สำนักงาน ก.ก. (กรุงเทพมหานคร)

                                           - ผู้แทน ก.พ.

     - ดร.อดิศัย กุญชร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันที่ปรึกษาพัฒนา

       ประสิทธิภาพทางราชการ

เวลา ๑๐.๓๐  -  ๑๐.๔๕ น.        พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๐.๔๕  – ๑๒.๐๐ น.         สัมมนา เรื่อง อปท.พร้อมหรือได้รับผลกระทบกับการยกเลิกระบบซีเป็นระบบจำแนกตำแหน่ง (แท่ง) 1 มกราคม  2558 (ต่อ)

                                      โดย – หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ.

                                           - นายสมภาคย์   สุขอนันต์ สำนักงาน ก.ก. (กรุงเทพมหานคร)

                                           - ผู้แทน ก.พ.

     - ดร.อดิศัย กุญชร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันที่ปรึกษาพัฒนา

       ประสิทธิภาพทางราชการ

เวลา ๑๒.๐๐  -  ๑๓.๐๐ น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐  -  ๑๔.0๐ น.        รับสมัครเลือกตั้งประธานสมาพันธ์ปลัด อปท. แห่งประเทศไทยและ

                                      ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย

                                      สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ เวลา 14.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก

เวลา ๑๔.00  - ๑4.30 น.         เงินเดือนบัญชี 3 กับการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิปี 56/57

                                      โดย พ.จ.อ. ชนินทร์ ราชมณี  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐาน

เวลา ๑๔.๓๐  - ๑๔.๔๕  น.        พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๔.๔๕  - ๑๗.๐๐ น.         เงินเดือนบัญชี 3 กับการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิปี 56/57 (ต่อ)

                                      โดย พ.จ.อ. ชนินทร์ ราชมณี  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐาน

เวลา 18.30 – 23.00 น.          งานพบปะสังสรรค์

                                      “รำลึกวันวานกับวงการ อปท.”

วันที่  4 เมษายน 2557

เวลา ๐๙.๐๐  -  ๑๐.๓๐ น.        บทบาทและนโยบายของสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยต่อข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

โดย -นายเชื้อ  ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย

                                                - นายศักดิพงษ์  ธรรมอาชวกุล  ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย

                                                     - นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์  นายกสมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วน

   จังหวัดแห่งประเทศไทย

 

เวลา ๑๐.๓๐  -  ๑๐.๔๕ น.        พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๐.๔๕  – ๑๒.๐๐ น.         บทบาทและนโยบายของสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยต่อข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ (ต่อ)

โดย -นายเชื้อ  ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย

                                                - นายศักดิพงษ์  ธรรมอาชวกุล  ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย

                                                     - นายวิจารณ์  กุลชนะรัตน์  นายกสมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วน

   จังหวัดแห่งประเทศไทย

เวลา ๑๒.๐๐  -  ๑๓.๐๐ น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐  -  ๑๔.๓๐ น.        สรุปปัญหาการบริหารงานบุคคล สวัสดิการ ความมั่นคง ความก้าวหน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

 

**********************************************************

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

 

joomla 1.8 joomla 1.8